Renditingimused

RENDITINGIMUSED

Dokumendid
Rentnik peab olema vähemalt 18 a. vana, omama kehtivat juhiluba ning krediitkaarti (või krediitkaardi tunnustega deebetkaarti).

Rendiauto väljastus ja tagastus
Rendiautode väljastamine ja tagastamine toimub aadressil Ülase 12, Kristiines.

RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. Sõiduki kasutamine

1.1. Sõiduk on antud Rentnikule ajutiselt tasu eest kasutada ning rentnik kasutab seda heaperemehelikult, selleks ettenähtud korras ja sihtotstarbeliselt.
1.2. Rentnikul on õigus juhtimine üle anda kolmandale isikule üksnes Rendifirma kirjalikul nõusolekul. Juhtimisõiguse üleandmisel jääb Rendifirma eest vastutavaks Rentnik.
1.3. Keelatud on sõiduki kasutamine teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, autospordivahendina või tasulise teenuse osutamiseks.
1.4. Parkides sõiduki, kohustub Rentnik järgima parkimiskorda ja üldist liiklusohutust, mitte jätma sõidukisse esemeid ja asju, mis ahvatlevad kolmandaid isikuid kuritegudele, lukustama uksed ning sisse lülitama signalisatsiooni. Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva et võtmed ei satuks kolmandate isikute valdusesse.
1.5. Rentnikul on soovitatav renti alustades sõiduk üle vaadata võimalike kahjustuste tuvastamiseks ja teha vastavasisuline märge rendilepingule. Taoliste märgete puudumine rendilepingul välistab Rentniku hilisemate pretensioonide esitamise võimaluse sõiduki kahjustuste osas.
1.6. Rentnik on kohustatud jälgima, et renditud sõiduki suhtes oleks kehtiv kindlustuspoliis ja tehniline ülevaatus. Kindlustuspoliisi ja tehnilise ülevaatuse lõppemisest on Rentnik kohustatud Rendifirmat aegsasti teavitama.
1.7. Rentnikul on keelatud väljuda sõidukiga Eesti Vabariigi piirest, kui tal puudub Rendifirma kirjalik nõusolek.
1.8. Rentnik kohustub erilise hoolsusega jälgima liikluseeskirju ja liiklusohutusnõudeid ning tegema kõik endast oleneva võimaliku kahju ära hoidmiseks.
1.9. Sõidukis on keelatud suitsetada. Selle keelu eiramise korral kohustub Rentnik tasuma leppetrahvi 100 (ükssada) eurot.

2. Rentniku vastutus

2.1.1. Rentnik on kohustatud hüvitama sõidukile või selle seadmetele rendiajal tekitatud sellised kahjustused, millised ei kuulu hüvitamisele kindlustusfirma poolt.
2.1.2. Rentnik on kohustatud hüvitama sõidukilt kaotatud, purunenud või vigastatud osad täies ulatuses.
2.1.3. Sõiduki ebaõigest kasutamisest tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma Rendifirmale lepingu järgset renditasu iga päeva eest ja alates hetkes, mil tekkis sõiduki kasutamist takistav asjaolu kuni sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseni. Kulutused, millised tuleb teha sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseks ja millised tekkisid ajal, kui sõiduk oli Rentniku valduses, kannab Rentnik. Sõiduki kasutamist takistava takistava asjaolu kõrvaldamisena on käsitletavad mistahes remonttööd sõiduki taastamiseks sellisesse seisu, millises Rentnik sõiduki enda valdusesse sai.
2.1.4. Rentnik on kohustatud tasuma rendiperioodil esitatud trahvimaksed, valesti parkimise, liikluseeskirjade rikkumise jms eest. Nende mitte tasumisel on rendifirmal õigus nõuda Rentnikult kahekordset trahvisumma tasumist.
2.1.5. Rentnik kinnitab, et ta on teadlik, et Sõidukile kahju tekkimisel on tema omavastutuse summaks 320 eur (v.a kui Rentnik on ostnud vähendatud omavastutuse teenuse) ja varguse puhul 15% renditud Sõiduki maksumusest. Rentnik on teadlik, et rikkudes Lepingust tulenevaid kohustusi, võib tema vastutus ulatuda ka 100%-ni renditud Sõiduki maksumusest.
2.1.6. Rentnik on kohustatud tasuma purunenud rehvi remondikulud summas 20 eurot ühe purunenud rehvi kohta või juhul kui rehvi ei ole võimalik taastada siis kahe uue rehvi soetamiskulud.
2.1.7. Juhul, kui Rentnik ei tagasta Sõidukit sama kütusenäiduga, mis fikseeriti sõiduki väljastamisel on Rendifirmal õigus nõuda tasu iga puuduoleva kütuse liitri eest vastavalt ostetud kütuse hinnale ning lisaks teenustasu 10 eur.
2.2. Rentnik on vastutav tekitatud kahjude ja/või sõiduki väärtuse eest täies ulatuses, kui:

2.2.1. Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all;
2.2.2. Sõidukit on kasutatud seadust rikkuvatel eesmärkidel (kuritegu vms);
2.2.3. Kahju tekkis Rentniku poolt liikluseeskirju või liiklusohutusnõudeid rikkudes ja kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest;
2.2.4. Kahju tekkimine on tingitud käesoleva lepingu tingimuse/te rikkumisest;
2.2.5. Kui kindlustusfirma vähendab Rendifirmale väljamaksmisele kuuluvat kindlustushüvitist liikluseeskirjade või liiklusohutusnõuete rikkumise tõttu, kohustub Rentnik tasuma kindlustushüvitisega katmata jäänud osa sõiduki täisväärtusest ja hüvitama Rendifirmale tekitatud kahjud.
2.2.6. Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik vaidlematult tasuma Rendifirmale sõiduki täisväärtuse ja hüvitama Rendifirmale tekkinud kahjud.
2.2.7. Kui Rentnik osaleb sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu Rendifirma kindlustussriski koefitsent suureneb, tasub Rentnik ühekordset leppetrahvi 100 (ükssada) eurot.
2.2.8. Kui sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 15% renditud sõiduki täisväärtusest, kui Rentnik tagastab Rendifirmale sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsioonipuldi. Kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul sõiduki dokumente, siganalisatsioonipulti ja võtmeid Rendifirmale ei tagasta, on Rentnik vastutav sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendifirmale tekitatud kahjud.
2.2.9. Kui sõiduk on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendifirma ees sõiduki täisväärtuse ulatuses.
2.2.10. Käesoleva lepingu mistahes tingimuse rikkumise eest Rentniku poolt, on Rendifirmal õigus nõuda leppetrahvi 200 (kakssada) eurot, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.
2.2.11. Kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused tuleb Rentnikul täita seitsme (7) päeva jooksul arvates Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest.
2.2.12. Rendifirmal on õigus nõuda ja esitada Rentnikule käesolevast lepingust tulenev mistahes rahaline nõue kohe, kui nõude ulatus on selgunud, millise nõude Rentnik on kohustatud tasuma vastavalt lepingu punktile 2.2.11. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine.
2.2.13. Kui Rentnik ei nõustu Rendifirma poolt esitatud nõudega või selle suurusega, kohustub ta esitama Rendifirmale põhjendatud vastuväite 7 päeva jooksul. Kui Rentnik 7 päeva jooksul vastuväidet ei esita, loetakse, et ta on nõude ja selle suurusega nõustunud ja hilisemaid vastuväiteid enam ei arvestata.

3. Renditasu

3.1 Rentnik kohustub Sõiduki kasutamise eest maksma tasu vastavalt Lepingule ja Rendifirma kehtivale hinnakirjale ning müügitingimustele (mis asuvad Rendifirma veebilehel www.carrent24.ee) alates Sõiduki üleandmisest Rentnikule kuni Lepingu kohases heakorras oleva Sõiduki Rendifirmale tagastamiseni.
3.2. Kui Rentnik ei tasu kokkuleppelist renditasu lepingus märgitud tähtajaks ja sõiduk on kokkuleppel antud Rentniku kasutusse, on Rendifirmal õigus nõuda ühekordset leppetrahvi kolme (3) rendipäeva suuruses summas. Trahvi maksmine ei vabasta renditasu maksmisest.
3.3. Kui Rentnik ei tasu käesolevast lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt vastavalt lepingu punktile on Rendifirmal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,5% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
3.4. Rendileandjal on õigus enne Sõiduki kätteandmist nõuda Rentnikult tagatisraha, mis on ära toodud Rendifirma müügitingimustes (www.carrent24.ee). Tagatisraha võib tasuda pangakaardiga, ülekandega või sularahas.

4. Rendifirma kohustub

4.1. Üle andma Rentnikule töökorras sõiduki ja dokumendid kokkulepitud ajal ja kohas.
4.2. Teostama sõiduki regulaarset tehnilist hoolduse töid.
4.3. Tagastama Rentnikule, kes on täitnud kõik oma lepingulised kohustused Rendifirma ees, tagatisraha.
4.4. Vaatama Rentniku poolt tagastatud Sõiduki üle 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates Sõiduki tagastamisest Rentniku poolt ning edastama pretensioonid seoses avastatud kahjustustega Rentnikule hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.

5. Kütus ja sõiduki kontroll

5.1. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki täis kütusepaagiga, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
5.2. Rentnik tagab igapäevase tavalise kontrolli sõiduki üldise tehnilise seisukorra üle.
5.3. Rendiprioodil tekkinud sõiduki riketest on Rentnik kohustatud Rendifirmat koheselt teavitama.
5.4. Kui sõiduki rike ei võimalda sõidukit edasi kasutada, kooskõlastab Rentnik Rendifirmaga remondikoha, kus rike kõrvaldadakse või lepitakse kokku muus viisis.
5.5. Rentnikul ei ole lubatud sõiduki rikkeid kõrvaldada tema enda poolt soovitud kohas ilma Rendifirma eelneva nõusolekuta. Rendifirmaga kooskõlastamata sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole Rendifirma kohustatud Rentnikule hüvitama.
5.6. Juhul kui sõiduk vajab keemilist puhastust, tuleb Rentnikul tasuda keemilise puhastuse eest 100 (ükssada) eurot.

6. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii või valduse kaotuse korral

6.1. Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest või muust asjaolust, mis on seadnud või seab ohtu Rendifirma vara. Samuti on Rentnik kohustatud antud punktis nimetatud juhul viivitamatult teatama ka vastavalt politseid ja /või päästeteenistust. Lisaks peab Rentnik Rendifirmale edastama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust.
6.2. Juhul kui Rentnik ei toimi punkti 6.1 kohaselt, vastutab ta sellega Rendifirmale tekkinud kahjude eest täies ulatuses.
6.3. Liiklusõnnetuse korral, milles Rentnik pole süüdi, tuleb liiklusõnnetuses osalenud juhtidel täita nõuetekohaselt LE vorm nr.1 või kutsuda sündmuskohale politsei, et fikseerida liiklusõnnetus. Selle LE vorm nr.1 või politsei poolt koostatud sündmuskoha skeemi koopia mitte esitamisel Rendifirmale, on Rentnik täies ulatuses vastutav Rendifirmale tekitatud kahjude eest, milline nõue esitatakse vastavalt lepingu punktile 2.2.12.

7. Rendifirma vastutus auto rikke korral

7.1. Rendifirma ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad Rentnikule tuleneda auto rikkest enne rendiperioodi või selle ajal ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib.
7.2. Võimalusel tagab Rendifirma lepingu punktis 7.1 nimetatud juhul asendusauto.
7.3. Kui rike tekib rendiperioodi ajal ja puudub Rentniku tahtlik või ettevaatamatu käitumine rikke tekkimises, võib Rentnik nõuda kuni 10 protsendilist hinnaalandust sõlmitud rendiperioodi eest, kui Rendifirmal puudub võimalus sõiduki asendamiseks teisega.

8. Sõiduki tagastamine Rendilepinguga ettenähtud ajal või varem

8.1. Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama kokkulepitud ajal kokkulepitud kohta. Kui Rentnik sõiduki ei tagasta ja Rendifirma läheb ise sõidukile järgi või ostab sõiduki tagastamiseks teenust, kohustub Rentnik need kulutused täies ulatuses hüvitama.
8.2. Rendiaja ületamisel ilma Rendifirma vastava nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda kahekordset renditasu iga rendiaega ületanud päeva eest.
8.3. Kui Rentnik tagastab sõiduki enne rendilepinguga määratud aega või Rendifirma õigustatult katkestab lepingu, ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud ettemaksu.
8.4. Rentnik on teadlik, et juhul kui ta ei tagasta sõidukit Lepingus ettenähtud tähtpäeval ning ei ole teavitanud Rendifirmat takistavatest asjaoludest, on Rendifirmal õigus esitada EV õiguskaitseorganitele avaldus karistusseadustiku §215 alusel, mis sätestab vastutuse juhuks, kui sõidukit kasutatakse omavoliliselt.

9. Rendilepingu katkestamine

9.1. Rendifirmal on õigus katkestada rendileping ja nõuda sõiduki kohest tagastamist, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik rikub rendilepingu tingimusi, ei tule toime sõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid, Rendifirmat eksitanud või kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada renditud sõiduki või Rendifirma huvid.
9.2. Juhul, kui Rendifirma nõuab punktis 9.1 toodud põhjustel Rendilepingu katkestamist, on Rentnik kohustatud tagastama sõiduki Eesti Vabariigi siseselt Rendifirmale hiljemalt viie (5) tunni möödudes arvates Rendifirma poolsest telefoni teel edastatud teatest (k.a SMS sõnum) lepingu katkestamise kohta. Kui Rentnik sõidukit viie (5) tunni jooksul ei tagasta, kohustub ta tasuma leppetrahvi 200 (kakssada) eurot ja rakendub lepingu punkt 8.2.

10. Muud tingimused

10.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mitte saavutamisel Harju Maakohtus Kentmanni kohtumajas.

Scroll to Top